Primera Jornada de Participació Ciutadana per la Sostenibilitat